Cynghorwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid - Dwyieithog / Customer Service Advisors - Full Time (03/06/13)
Newport

Sorry, this ad is no longer available.

Cynghorwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid - Dwyieithog / Customer Service Advisors – Bilingual
£14,760 – 15,580 + 20% OTE (dim cap)* + Buddion (+ Benefits)
Lleoliad - Casnewydd - Parc Tredegar/ Location – Newport – Tredegar Park

Patrwm Shifft: cylch 2 wythnos Llun- Gwener gydag wythnos 1 08:00-16:00 ac wythnos 2 9:30-17:30.
Bydd yr oriau 9.30am i 2.30pm yn cael u hystyried hefyd

Shift Pattern: 2 week rotation that covers Monday - Friday with week 1 08:00-16:00 and week 2 9:30-17:30.
9.30am – 2.30pm shift would also be considered


Pan ddaw i wasanaeth cwsmeriaid (gan ddelio gyda chwsmeriaid drwy'r Gymraeg a'r Saesneg), chi fydd y gwahaniaeth rhwng gwaith da a gwneud eich gorau glas. Mynd yr ail filltir, cymryd yr awenau a gwneud i'n bancio ffôn weithio'n wych. Oherwydd eich bod y math o berson nad yw byth yn hollol hapus nes bod galwyr wrth eu bodd.

Gan weithio ar reng flaen ein busnes, byddwch yn siarad gydag amrywiaeth o bobl a'u helpu gydag ymholiadau mor amrywiol â'u personoliaeth. P'un ai'n rhoi cyngor, ateb cwestiwn neu werthu un o'n cynnyrch, byddwch yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl. Ymhellach, byddwch yn gweithio i fodloni cwsmeriaid a hefyd dargedau gwerthiant.

Yn ogystal â sgiliau yn y ddwy iaith bydd gennych hefyd arddull sy'n dangos empathi i fynd i'r afael yn llawn gyda phob ymholiad, bydd gennych yr hyder a'r cymhelliant i'w ddatrys eich hun. Y ffordd honno, chi yw'r un sy'n gwneud y gwahaniaeth go iawn.

Cewch yr holl hyfforddiant rydych ei angen a mwynhau buddion gwych hefyd, yn cynnwys bonws perfformiad chwarterol a 22 diwrnod o wyliau. Rydym hefyd yn cynnig pecyn hyblyg sy'n eich galluogi i ddewis arian neu ddewis o nifer o opsiynau budd, megis talebau disgownt manwerthu, yswiriant meddygol preifat a chynllun pensiwn cyfranogol. Mae hefyd yn dda gwybod fod 80% o'n cydweithwyr yn cyflawni 20% OTE.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i'n gwefan os gwelwch yn dda.

When it comes to customer service (dealing with both our Welsh and English speaking ones), you will be the difference between doing a good job and giving your all. Going one better, taking the lead and making our telephone banking work brilliantly. Because you’re the kind of person who’ll never be totally happy until the caller is.

Working on the frontline of our business, you’ll speak to a variety of people and help them with queries as varied as their personalities. Whether you’re giving advice, answering a question or selling one of our products, you’ll deliver the best service possible. What’s more, you’ll work to both customer satisfaction and sales targets.

On top of the dual language skills you’ll also have an empathetic manner to get fully to grips with every query and the confidence and initiative to solve it yourself. That way, you’re the one who makes the real difference.

You’ll get all the training you need and you’ll enjoy some great benefits too, including a quarterly performance bonus and 22 days’ holiday. We also offer a flexible package that allows you to choose cash or pick from a range of benefit options, such as retail discount vouchers, private medical insurance and a contributory pension scheme. It’s also good to know that 80% of our colleagues achieve 20% OTE.

To find out more and apply, please visit our website by clicking on the above button.

Sponsored Links